Salgs- og leveringsbetingelser for køb af varer hos Tex-time

 1.        Anvendelse

 • Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser gælder for alle aftaler om Tex-time af 2010 Aps’s, CVR-num­mer 33146574, salg og levering af produkter til erhvervskunder, med mindre andet er aftalt skriftligt.
 1. Aftalegrundlag
 • Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 • Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.        Produkter

 • Produkter. Produkter som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder EU lovgivning ved leveringen.
 • Ansvarsbegrænsning. Produkter som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til videresalg i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark.
 • Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4.        Pris og betaling

 • Pris. Prisen for produkter aftales ved indgåelse af købet. Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet. Alle priser er eksklusive moms.
 • Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest på forfaldsdatoen for fakturaen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 1. Forsinket betaling
 • Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
 • Virksomheden har ret til at sende en rykker 2 med et rykkergebyr på kr. 100 samt inkassovarsel, hvis fakturaen ikke er betalt efter 10 dage over forfald.
 • Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 1 ret til at: ophæve salget af de produkter,  som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.        Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet

 • Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse af en ordre på produkter til kunden på oplyst mail adresse.

 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Virksomhedens accept.

 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 7.        Levering

 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter så vidt så muligt. En evt. underlevering påvirker ikke resten af ordren.

 • Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse +/- 14 dage.
 • Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden (inden for 7 dage). Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
 • Varer kan kun returneres ifølge aftale med virksomheden. Hvis der ikke er indgået en aftale kan virksomheden afvise returneringen. Varer der ikke returneres i orginal indpakning krediteres ikke fuld ud.

8.        Forsinket levering

 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter senest 15 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 15 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9.        Garanti

 • Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 24 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 36 måneder fra oprindelig levering.
 • undtagelser. Virksomhedens garanti omfat­ter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: almindelig slitage, misbrug af produktet, fejlbehandling, reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for. Desuden dækker garantien heller ikke perler, sten, pailletter samt glimmer tryk.
 • Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den meddeles senest 8 dage efter modtagelse af varen mundtligt eller skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
 • Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter aftale med virksomheden sende defekte dele til Virksomheden. Virksomheden bestiller afhentningen af den defekte varer. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: udskifte eller reparere defekte dele, eller ombytte produktet. Hvis ingen af delene er muligt udstedes en kreditnota til kunden. Fejl skal være afmærket tydeligt og den skal også være beskrevet skriftligt sammen med forsendelsen af produktet. Hvis fejlen ikke er afmærket korrekt, kan virksomheden afvise afhjælpningen.

 10.      Ansvar

 • Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 • Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
 • Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 • Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.      Immaterielle rettigheder

 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

12.      Fortrolighed

 • Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 • Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
 • Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13.      Gældende ret og værneting

 • Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
 • Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.